حمایت فصلنامه علمی-تخصصی دستاوردهای نوین در برق،کامپیوتر و فناوری از کنفرانس
1400/10/11

با سلام

به استحضار کلیه شرکت کنندگان کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی می رساند که فصلنامه علمی-تخصصی دستاوردهای نوین در برق،کامپیوتر و فناوری به صورت رسمی حمایت  خود را از یازدهمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی اعلام داشته است و  یکی از حامیان علمی و معنوی کنفرانس  می باشد.

 

 فصلنامه علمی-تخصصی دستاوردهای نوین در برق،کامپیوتر و فناوری

                                                  فصلنامه علمی-تخصصی دستاوردهای نوین در برق،کامپیوتر و فناوری